Ada

Ada to strukturalny, kompilowany, statycznie typowany język programowania opracowany.
Wiele cech Ady zaprojektowanych zostało w celu zminimalizowania szans popełnienia trudnych do wykrycia błędów.

Istnieją trzy standardy Ady: starszy Ada 83, nowszy Ada 95
(w którym dodano m.in. obsługę obiektów) oraz najnowszy Ada 2005. Istniała też Ada++.

Ada jest obsługiwana m.in. przez kompilator GNAT, oparty na GCC.

Ponieważ wiele rzeczy w Adzie jest zaprojektowane "wbrew" tradycji uniksowej, nie cieszy się ona popularnością wśród programistów uniksowych (w szczególności wśród programistów open source). Do nielicznych programów open source napisanych w Adzie należy wizualny debuger GNU Visual Debugger (GVD).

Istnieją warianty języka ADA (spark) posiadające funkcje formalnej weryfikacji oraz dowodzenie poprawności kodu. Dzięki swoim właściwościom język ADA jest wykorzystywany w dziedzinach, w których krytyczna jest stabilność kodu oraz brak błędów logicznych i programistycznych - w wojsku, medycynie, energetyce itd.

Przykładowy program

with Ada.Command_Line; use Ada.Command_Line;
with Gnat.Io; use Gnat.Io;

procedure Ackermann is

function Ack (x, y : in Integer) return Integer
is
begin
 if (x = 0) then
  return y + 1;
 elsif (y = 0) then
  return Ack (x - 1,1);
 else
  return Ack (x - 1, Ack (x, y - 1));
 end if;
end Ack;

x,y,a : Integer;
begin
 if (Argument_Count = 2) then
  x := Integer'Value (Argument (1));
  y := Integer'Value (Argument (2));
 elsif (Argument_Count = 1) then
  x := 3;
  y := Integer'Value (Argument (1));
 else
  x := 3;
  y := 3;
 end if;
 a := Ack (x, y);
 Put ("Ack (");
 Put (x);
 Put (",");
 Put (y);
 Put (") = ");
 Put (a);
 New_Line;
end Ackermann;

Można zauważyć, że:

 • Wszystkie nazwy są nieczułe na wielkość znaków.
 • Cały program to jedna wielka procedura, która może zawierać podprocedury (w tym wypadku funkcję ack).
 • Wszystkie zamknięcia są zapisywane za pomocą end co_zamykamy. Pozwala to uniknąć przypadkowych pomyłek, ale w opinii wielu programistów jest nadmiarowe.
 • Przypisanie jest zapisywane " := " , natomiast porównanie przez " = " . Argumentuje się to tym, że w C występują pomyłki polegające na zapisie " = " zamiast właściwego " == " .
 • Nie ma odpowiednika funkcji printf, uważanej za niebezpieczną. Chociaż funkcje " Put " i " New_Line " (z modułu " Gnat.Io ") są bezpieczniejsze, są bardzo niewygodne w użyciu.
 • " elsif " pisze się łącznie nie zaś oddzielnie jak w C. Jest to pewne usprawnienie, używane przez większość nowych języków.
 • Składnie atrybutów to obiekt'atrybut (lub klasa'atrybut), zamiast bardziej tradycyjnych " . " czy " :: " .
 • Rzutowania są przeprowadzane składnią Klasa'Value(wartość). Jest to znaczne ulepszenie wobec C, gdzie (klasa)wartość prowadzi do niepewnej kolejności wykonywania działań i zwykle w większych wyrażeniach jest zapisywane jako ((klasa)(wartość)).
 • Występuje rozróżnienie "procedur" (w nomenklaturze C: funkcje niezwracające wartości) i "funkcji" (w nomenklaturze C: funkcje zwracające wartość). Większość współczesnych języków nie zawiera tego rozróżnienia.

Zobacz

wartosciowanie-leniwe

Podobne strony

Podobne StronyFortranDelphiAlgol 68Algol 60Algol 58Pascal
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License