Bikwaterniony

Bikwaterniony - kwaterniony o współczynnikach będących liczbami zespolonymi i którymi można się również posługiwać przy badaniu ruchu w przestrzeni nieeuklidesowej

Podobne strony

Add a New Comment
Table of Contents
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License