Zbiór Mandelbrota
uses crt;
const
  GetMaxX=319; {wartość maksymalna x - od 0 do 319 = 320 punktów}
  GetMaxY=199; {wartość maksymalna y - od 0 do 199 = 200 punktów}
  GetMaxColor=255; {wartość maksymalna c - od 0 do 255 = 256 kolorów}

type complex=record x,y:real;end;
var a:real; v:complex;c:char;l:word;
procedure init13h; assembler;
asm
 mov ah, 00h; {do górnej połówki rejestru AX liczba 0}
 mov al, 13h; {do dolnej połówki rejestru AX liczba 13h (dziesiętnie 19)}
 int 10h; {wywołujemy przerwanie karty graficznej}
end;

procedure init03h; assembler;
asm
 mov ah, 00h;
 mov al, 03h;
 int 10h;
end;

procedure PutPixel (x, y : Word; Color : Byte); assembler;
asm
 mov ax, y
 mov di, ax { skopiuj y }
 shl ax, 8
 shl di, 6
 add di, ax
 add di, x
 mov ax, 0a000h
 mov es, ax
 mov al, Color
 mov byte ptr es:[di], al
end;

function GetPixel (x, y : Word) : Byte; assembler;
asm
 mov ax, y
 mov di, ax
 shl ax, 8
 shl di, 6
 add di, ax
 add di, x
 mov ax, 0a000h
 mov es, ax
 mov al, es:[di];
end;

function rysuj(const l:word;const a:real;const v:complex):word;
label 6666;
var
  i,j,k:word;
  t:real;
  z,p,d,min,max:complex;
begin
  min.x:=(-a+v.x)*(getMaxX+1)/(getMaxY+1);
  min.y:=-a+v.y;
  max.x:=(a+v.x)*(getMaxX+1)/(getMaxY+1);
  max.y:=a+v.y;
  d.x:=(max.x-min.x)/(getMaxX+1);
  d.y:=(max.y-min.y)/(getMaxY+1);
  for j:=0 to GetMaxY do begin
   for i:=0 to GetMaxX do begin
     p.x:=min.x+i*d.x;
     p.y:=min.y+j*d.y;
     z.x:=0;
     z.y:=0;
     for k:=0 to l-1 do begin
      t:=z.x;
      z.x:=sqr(z.x)-sqr(z.y)+p.x;
      z.y:=2*t*z.y+p.y;
      if (sqr(z.x)+sqr(z.y))>4 then begin
        putpixel(trunc((p.x-min.x)/(max.x-min.x)*(getMaxX)),trunc((p.y-min.y)/(max.y-min.y)*(getMaxY)),k);
        goto 6666;
      end;
     end;
     putpixel(trunc((p.x-min.x)/(max.x-min.x)*(getMaxX)),trunc((p.y-min.y)/(max.y-min.y)*(getMaxY)),0);
     6666:
   end;
  end;
  rysuj:=l;
end;

BEGIN
  Init13h;
  a:=2;
  v.x:=0;
  v.y:=0;
  l:=256;
  repeat
   l:=rysuj(l,a,v);
   c:=readkey;
   case c of
     '1':begin
      a:=a/2;
      v.x:=v.x-a;
      v.y:=v.y+a;
     end;
     '2':begin
      a:=a/2;
      v.y:=v.y+a;
     end;
     '3':begin
      a:=a/2;
      v.x:=v.x+a;
      v.y:=v.y+a;
     end;
     '4':begin
      a:=a/2;
      v.x:=v.x-a;
     end;
     '5':a:=a/2;
     '6':begin
      a:=a/2;
      v.x:=v.x+a;
     end;
     '7':begin
      a:=a/2;
      v.x:=v.x-a;
      v.y:=v.y-a;
     end;
     '8':begin
      a:=a/2;
      v.y:=v.y-a;
     end;
     '9':begin
      a:=a/2;
      v.x:=v.x+a;
      v.y:=v.y-a;
     end;
     '0': a:=2*a;
     '+':l:=l*2;
     '-':l:=l div 2;
   end;
  until 616=666;
  Init03h;
END.

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License