Fibonacci

Obliczanie n–tego wyrazu ciągu Fibonacciego:

program ciagFib;
uses crt;

var 
 liczba: integer;

function fib(n:integer):integer;
begin
 if (n=1) or (n=0) then
  fib:=n
 else
  if n>1 then
   fib:=fib(n-1)+fib(n-2);
end;

begin
 writeln('Podaj n: ');
 readln(liczba);
 writeln('Wynik: ', fib(liczba));
 repeat until keypressed;
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License