document

Właściwości obiektu document

title
łańcuch określający tytuł dokumentu(z tagów <title> </title>); jeśli tytuł nie został zdefiniowany jego wartość jest null
location
łańcuch zawierający pełny adres URL aktualnie otwartego dokumentu
lastModified
łańcuch zawierający datę ostatniej modyfikacji dokumentu; jest on formatu Date; jeśli serwer nie wyśle tej informacji do klienta, JavaScript ustawia wartość na 0 (tj. 1 styczeń 1970 GMT)
referrer
zawiera adres URL, spod którego wywołany został bieżący dokument
bgColor
łańcuch określający kolor tła dokumentu; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #FF0000 - kolor czerwony); jest odpowiednikiem atrybutu BGCOLOR znacznika <BODY>
fgColor
łańcuch określający kolor tekstu w dokumencie; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #000000 - kolor czarny); jest odpowiednikiem atrybutu TEXT znacznika <BODY>
linkColor
łańcuch określający kolor odsyłaczy hipertekstowych w dokumencie; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #0000FF - kolor niebieski); jest odpowiednikiem atrybutu LINK znacznika <BODY>
vlinkColor
łańcuch określający kolor odwiedzonych odsyłaczy hipertekstowych; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #00FF00 - kolor zielony); jest odpowiednikiem atrybutu VLINK znacznika <BODY>
alinkColor
łańcuch określający kolor aktywnego odsyłacza hipertekstowego (odsyłacz nad którym znajduje się aktualnie kursor myszki); jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #0000FF - kolor niebieski); jest odpowiednikiem atrybutu ALINK znacznika <BODY>
URL
adres URL dokumentu

Obiekt potomny anchors[]

anchors[]
tablica zawierająca pozycję każdego zakotwiczenia (<A NAME=""> </A>)

Właściwości obiektu anchors[]

anchors.length
przechowuje wartość ilości zakotwiczeń w dokumencie

Obiekt potomny links[]

:links[] : tablica zawierająca pozycję każdego obiektu Area (<AREA HREF=""> </AREA>) i Link (<A HREF=""> </A>), tj. odsyłaczy, w dokumencie; każdemu odsyłaczowi odpowiada jeden obiekt Area lub obiekt Link

Właściwości obiektu links[]

links.length
przechowuje wartość ilości odsyłaczy (obiektów Link i Area) w dokumencie

Obiekt potomny forms[]

forms[]
tablica zawierająca pozycję każdego formularza; przykład użycia w przypadku formularza o nazwie formularz1:
  • document.forms["formularz1"]
  • document.forms[0]
  • document.formularz1

kolejność numeracji formularzy w tablicy jest taka sama jak kolejność ich umieszczenia w dokumencie HTML

Właściwości obiektu forms[]

forms.length
przechowuje wartość ilości formularzy w dokumencie

Metody obiektu document

getElementById()
uzyskuje dostęp do elementu w dokumencie, któremu określono podany atrybut Id
getElementByName()
to samo dla podanego atrybutu name
getElementByTagName()
uzyskuje dostęp do elementów w dokumencie, których znaczniki są podanej treści
close()
zamyka strumień danych
open()
otwiera strumień danych w oknie przeglądarki
write('łańcuch')
wypisuje wyrażenie HTML (łańcuch, który może zawierać znaczniki HTML, w tym przypadku jest to łańcuch zawierający napis: łańcuch) w dokumencie w bieżącym oknie
writeln('łańcuch')
działa podobnie jak write("łańcuch"), z tą jednak różnicą, że na końcu dodaje znak przejścia do następnej linii; HTML ignoruje przejście do nowej linii chyba, że znajduje się to wewnątrz znacznika <PRE> </PRE>

clear() - czyści zawartość bieżącego okna

js
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License