window

Właściwości obiektu window

DefaultStatus
komunikat pojawiający się w pasku stanu okna przeglądarki standardowo, które oczekuje na wprowadzenie jakichś danych przez użytkownika
frames.length
liczba zdefiniowanych ramek
frames[]
macierz ramek potomnych w oknie; porządek w macierzy odpowiada porządkowi definiowania w dokumencie
name
wewnętrzny identyfikator okna otwartego metodą window.open() (może być niezdefiniowany)
parent
okno rodzicielskie ramki potomnej w zestawie zdefiniowanym znacznikiem <frameset>
self
bieżące okno
status
komunikat pojawiający się w pasku stanu okna przeglądarki
top
okno najwyższego rzędu, które jest właścicielem wszystkich widocznych ramek; okna 'top' są swymi własnymi rodzicami

Metody obiektu window

alert('komunikat')
wyświetla okienko dialogowe 'JavaScript Alert' z podanym komunikatem
confirm('komunikat')
wyświetla okno dialogowe 'Confirm' (tj. okienko z przyciskiem OK i przyciskiem CANCEL) z podanym komunikatem; zwraca TRUE po użyciu przycisku OK, zaś FALSE po użyciu przycisku CANCEL
close()
zamyka okno z dokumentem, w którym znajduje się instrukcja użycia tej metody ('samobójstwo okna')
open('URL','nazwa')
otwiera na ekranie nowe okno, nadaje mu wewnętrzny identyfikator 'nazwa' i ściąga do niego dokument wskazany lokalizatorem 'URL'
js
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License