Metoda Babelkowa

Program sortujący tablicę liczb metodą bąbelkową.

program sortowanie;
const zakres = 99;
var
  Liczby:array [1..zakres] of integer;
  i,j,k,n:integer;

procedure czytaj;
 begin
  writeln('Program sortuje dane metoda babelkowa');
  write('Podaj ilosc liczb: '); read(n);
  for i:=1 to n do
   begin
    write('Liczba ',i,' = '); read (Liczby[i]);
   end;
 end;

procedure pisz;
 begin
  writeln('Oto posegregowane elementy:');
  for i:=1 to n do
   begin
    write(liczby[i],' ');
   end;
 readln
 end;

begin
 czytaj;
 for i:=2 to n do
 for j:=n downto i do
  begin
  if Liczby[j-1] > Liczby[j] then
   begin
    k:=liczby[j-1];
    Liczby[j-1]:=Liczby[j];
    Liczby[j]:=k;
   end;
  end;
 pisz;
 readln
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License