Miejsca Zerowe Funkcji Kwadratowej
program funkcja;
var delta , x1 , x2 : real;
var a, b, c : real;
begin
  writeln ('Podaj wspolczynniki a, b, c trojmianu kwadratowego: ');
  readln (a, b, c);
  delta := (b * b) - (4 * a * c);
  writeln ('Delta = ', delta);

  if delta < 0 then
    writeln('BRAK MIEJSC ZEROWYCH FUNKCJI !')
  else if delta > 0 then
  begin
    x1 := ((- b) - sqrt(delta)) / (2 * a);
    x2 := ((- b) + sqrt(delta)) / (2 * a);
    writeln('X1 = ' , x1);
    writeln('X2 = ' , x2);
  end
  else 
  begin
    x1 := (- b) / (2 * a);
    writeln('X1 = ' , x1);
  end;
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License