Nww

Program wyszukujący dla dwóch podanych liczb najmniejszą wspólną wielokrotność.

uses crt;
var a,b,n:word;
  begin
    clrscr;
    write('Podaj pierwsza liczbe ');
    readln(a);
    write('Podaj druga liczbe ');
    readln(b);
    n:=a;
    while (n mod a<>0) or (n mod b<>0) do n:=n+1;
    writeln('Najmniejsza wspolna wielokrotnosc liczb ',a,' i ',b,' to ',n:0);
    readln;
  end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License