320x200x256

Przydatne stałe

const
GetMaxX=319; {wartość maksymalna x - od 0 do 319 = 320 punktów}
GetMaxY=199; {wartość maksymalna y - od 0 do 199 = 200 punktów}
GetMaxColor=255; {wartość maksymalna c - od 0 do 255 = 256 kolorów}[[/code]]

Inicjalizacja i powrót

Inicjacja trybu graficznego 320x200x256

procedure init13h; assembler;
asm
 mov ah, 00h; {do górnej połówki rejestru AX liczba 0}
 mov al, 13h; {do dolnej połówki rejestru AX liczba 13h (dziesiętnie 19)}
 int 10h; {wywołujemy przerwanie karty graficznej}
end;

Powrót do trybu tekstowego

procedure init03h; assembler;
asm
 mov ah, 00h;
 mov al, 03h;
 int 10h;
end;

Pojedynczy piksel

Procedura zapalająca punkt na ekranie

procedure PutPixel (x, y: word; c: byte); assembler;
asm
 mov ah, 0Ch;
 mov al, c; {kolor piksela}
 mov cx, x; {koordynata pozioma piksela}
 mov dx, y; {koordynata pionowa piksela}
 int 10h;
end;

Funkcja odczytująca punkt

function GetPixel(X,Y : Integer) : Byte;
begin
  GetPixel:=MEM[$A000:Y*320+x];
end;

Rysowanie linii prostej

procedure Line(x1,y1,x2,y2,Kolor : integer);
var c,i : integer;
  sx,sy,y,x : real;
begin
 if x2<x1 then
 begin
  c:=x1;
  x1:=x2;
  x2:=c;
 end;
 if y2<y1 then
 begin
  c:=y2;
  y2:=y1;
  y1:=c;
 end;
 if (x2-x1)>(y2-y1) then
 begin
  sy:=(y2-y1)/(x2-x1);
  y:=y1;
  for i:=x1 to x2 do 
  begin
   putpixel(i,round(y),Kolor);
   y:=y+sy;
  end;
 end else
 begin
  sx:=(x2-x1)/(y2-y1);
  x:=x1;
  for i:=y1 to y2 do 
  begin
   putpixel(round(x),i,Kolor);
   x:=x+sx;
  end;
 end;
end;

Rysowanie linii poziomej

procedure LineH (x1, x2, y : Word; Color : Byte); assembler;
asm
 mov cx, x2
 sub cx, x1
 add cx, 1
 mov ax, y
 mov di, ax
 shl ax, 8
 shl di, 6
 add di, ax
 add di, x1
 mov ax, 0a000h
 mov es, ax
 mov al, Color
 cld
 rep stosb
end;

Rysowanie linii pionowej

procedure LineV (y1, y2, x : Word; Color : Byte); assembler;
asm
 mov cx, y2
 sub cx, y1
 add cx, 1
 mov ax, y1
 mov di, ax
 shl ax, 8
 shl di, 6
 add di, ax
 add di, x
 mov ax, 0a000h
 mov es, ax
 mov al, Color
 @rysuj_linie:
 mov es:[di], al
 add di, 320
 loop @rysuj_linie
end;

Prostokąt…

pusty

procedure Rectangle (x1, y1, x2, y2 : Word; Color : Byte);
begin
 LineH (x1, x2, y1, Color);
 LineH (x1, x2, y2, Color);
 LineV (y1, y2, x1, Color);
 LineV (y1, y2, x2, Color);
end;

pełny

procedure Bar (x1, y1, x2, y2 : Word; Color : Byte);
var
 I : Word;
begin
 for I := y1 to y2 do
  LineH (x1, x2, I, Color);
end;

Wypełniony z ramką

procedure FillRectangle (x1, y1, x2, y2 : Word; Color : Byte; FillColor : Byte);
begin
 Rectangle (x1, y1, x2, y2, Color);
 Bar (Succ(x1), Succ(y1), Pred(x2), Pred(y2), FillColor);
end;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License