Algorytm Bresenhama

Rysowanie linii (odcinka) przechodząca przez dwa punkty o współrzędnych P1(x1,y1) i P2(x2,y2) procedura w języku Pascal

 Procedure Linia(x1,y1,x2,y2,Kolor : integer);
 var c,i : integer;
  sx,sy,y,x : real;
 begin
 { if x2<x1 then begin  {ten warunek nie pozwala rysowac linii 'wygladajacej jak funkcja rosnaca'!!!} 
  c:=x1;
  x1:=x2;
  x2:=c;
 end;
 if y2<y1 then begin
  c:=y2;
  y2:=y1;
  y1:=c;
 end; }
 if (x2-x1)>(y2-y1) then begin
  sy:=(y2-y1)/(x2-x1);
  y:=y1;
  for i:=x1 to x2 do begin
   putpixel(i,round(y),Kolor);
   y:=y+sy;
  end;
 end else begin
  sx:=(x2-x1)/(y2-y1);
  x:=x1;
  for i:=y1 to y2 do begin
   putpixel(round(x),i,Kolor);
   x:=x+sx;
  end;
 end;
 end;

Podobne strony

Podobne StronyCałkaAlgorytm PrimaStoperPotegaSizeofPierwszy ProgramNWDIdentyfikatory
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License