Całka

Całka
obliczanie całki oznaczonej metodą prostokąta
N – odcinków
h = (b-a) /N
calka f(x)dv ~ h*f(a) + h*f(a+h) + … + h*f(b-h)= h * suma (od i=0 do N-1) f(a+i*h)

var 
 N : integer;
 A,B, wartosc : real;
procedure calka(a,b : real;var C : real);
var
 h : real;
 i : integer;
begin
 h := (b-a)/N;
 c := 0;
 for i:=0 to N-1 do c := c + exp(a + i*h);
 c := c*h;
end;
begin
 .............................
 read(A,B,N);
 calka(A,B,wartosc);
 writeln(wartosc);
 { A < B, N > 0 }
function calka(a,b : real) : real;
var
 c,h : real;
 i : integer;
begin
 h := (b-a)/N;
 c := 0;
 for i:=0 to N-1 do c := c + exp(a + i*h);
 c := c*h;
 calka := c*h;
end;
////wartosc := calka(A,B);
const N = 100;
type tablica = array[1..N] of integer;
var t : tablica;
//funkcja sumuje elementy tablicy
function sumuj(var tab : tablica) integer;
var
suma : integer;
 i : integer;
begin
 suma :=0;
 for i:=1 to N do suma := suma + tab[i];
 sumuj := suma;
end;
//otwarta tablica
function sumuj2(var tab:array of integer) : integer;
var
 i, suma : integer;
begin
 suma := 0;
 //funkcja High zwraca inteks ostatniego elementu tablicy
 for i:=0 to High(tab) do suma := suma + tab[i];
 sumuj2 :=suma;
end;

Podobne strony

Podobne StronyAlgorytm BresenhamaAlgorytm PrimaStoperPotegaSizeofPierwszy ProgramNWDIdentyfikatory
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License