Drzewo
 • Korzeń : pierwszy element
 • Rodzic (przodek) :
 • Potomkowie (synowie) :
 • Liść : element drzewa, który nie ma potomków.
 • Węzeł : element drzewa
 • Poddrzewo : fragment drzewa
 • Drzewo binarne : drzewo, który każdy węzeł ma co najwyżej dwóch synów(potomków)
 • BST – Binary Search Tree : Binarne drzewo poszukiwań
 • Drzewo wyważone : Drzewo, w którym dla każdego węzła wysokość jego lewego i prawego poddrzewa różnią się co najwyżej o 1
 • Drzewo dokładnie wyważone : Jeśli dla każdego węzła liczba węzłów w prawym i lewym poddrzewie jest taka sama.

Definicja typów:

type 
 wsk_elem = ^elem;
 elem = rekord 
      liczba : integer;
      lewy, prawy : wsk_elem;
     end;

Wstawianie do drzewa

procedure wstaw(var korzen:wsk_elem; liczba:integer);
begin
 if korzen = nil then
  new(korzen);
  korzen^.liczba:=liczba;
  korzen^.lewy:=nil;
  korzen^.prawy:=nil
 end;
end;
 else
  if liczba < korzen^.liczba then
   wstaw(korzen^.lewy, liczba)
  else
   wstaw(korzen^.prawo, liczba);
end;

Drukowanie drzewa

<przodek> : <lewy potomek>, <prawy potomek>

procedure drukuj(korzen : wsk_elem);
begin
 if korzen <> nil then
  begin 
   write(korzen^.liczba, ‘:’ );
   if korzen^.lewy <> nil then
    write(korzen^.lewy^.liczba);
   write(‘ , ‘);
   if korzen^.prawy <> nil then 
    write(korzen^.prawy^.liczba);
   writeln;
   drukuj(korzen^.lewy);
   drukuj(korzen^.prawy);
   end;
end;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License