Stos

"Pierwsi będą ostatnimi, ostatni będą pierwszymi" - powiedział Jezus i zaimplementował stos

type PStos = ^TStos;
 TStos = record
  Liczba: Byte; 
  Nast: PStos;
 end;

Wrzucanie na stos

 procedure naStos(var Pocz: PStos; Liczba: Byte);
 var Nowy: PStos;
 begin
  New(Nowy);
  Nowy^.Liczba := Liczba;
  Nowy^.Nast := Pocz;
  Pocz := Nowy;
 end;

Ściąganie elementu ze stosu

function zeStosu(var Pocz: PStos):byte;
var Stary:PStos;
   Liczba:byte;
begin
  Liczba:=Pocz^.Liczba;
  Stary:=Pocz^.Nast;
  Dispose(Pocz);
  Pocz:=Stary;
  zeStosu:=Liczba;
end;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License