Graph

Inicjalizacja trybu graficznego

  • InitGraph (Sterownik: Integer, Tryb: Integer, Ścieżka: String);
    • sterownik – identyfikator karty sterownika graficznego;
    • tryb – tryb graficzny (rozdzielczość, ilość kolorów);
    • ścieżka – katalog, w którym znajduje się sterownik *.bgi

inicjalizuje tryb graficzny

Detect/0;
wykrywa kartę graficzną
GraphResult: Integer;
wynik zainicjowania trybu graficznego

(jeśli jest grOk, to w porządku)

Operacje trybu graficznego

Arc (X,Y; Integer; StAngle, EndAngle, Radius; Word);
łuk, wycinek okręgu
Bar (x1, y1, x2, y2: Integer);
prostokąt, „słupek” – np. dla wykresów słupkowych
Bar3D (x1, y1, x2, y2: Integer; Depth: Word; Top: Boolean);
słupek „trójwymiarowy”
Circle (X,Y: Integer; Radius: Word);
rysuje okrąg
ClearDevice (X,Y: Integer; Radius: Word);
czyszczenie ekranu graficznego
ClearViewPort;
czyszczenie okna (część ekranu), w trybie graficznym
DetectGraph;
sprawdza jaką kartę graficzną mamy do dyspozycji i w którym trybie graficznym właśnie pracujemy
DrawPoly (NumPoints: Word; var PolyPoints);
rysuje wielokąt
Ellipse(X, Y: Integer; StAngle, EndAngle: Word; XRadius, YRadius: Word);
rysuje elipsę
FillEllipse (X, Y: Integer; XRadius, YRadius: Word);
rysuje elipsę wypełnioną wewnątrz
FillPoly (NumPoints: Word; var PolyPoints);
rysuje wielokąt wypełniony wewnątrz
FloodFill (X, Y: Integer; Border: Word);
wypełnia zamknięty (ograniczony liniami o innym kolorze) region ekranu, wcześniej trzeba wypełnić kolor i wzór „wypełniacza”
GetArcCoords (var ArcCoords: _ArcCoordsType_);
podaje współrzędne ostatnio rysowanego łuku
GetAspectRatio (var Xasp, Yasp: Word);
zwraca współczynniki „skali rysunku” (aspect ratio); ponieważ proporcje rozdzielczości (w pikselach) po poziomej osi X i po pionowej osi Y są różne dla różnych kart graficznych, pozwala na skalowanie rysunku
GetBkColor: Word;
podaje bieżący kolor tła
GetColor: Word;
podaje bieżący kolor rysowania
GetDefaultPalette (var Palette: PaletteType);
ustawia domyślną paletę kolorów
GetDriverName: String;
podaje nazwę sterownika graficznego (karty)
GetFillPattern (var FillPattern: FillPatternType);
podaje bieżący wzorek „wypełniacza”
GetFillSettings (var FillInfo: FillSettingsType);
podaje bieżący kolor i wzorek „wypełniacza”
GetGraphMode: Integer;
podaje bieżący tryb graficzny
GetImage (x1, y1, x2, y2: Integer; var BitMap);
zapamiętuje rysunek
GetLineSettings (var LineInfo: LineSettingsType);
podaje bieżący styl linii (ciągła, przerywana, grubość itp.)
GetMaxColor: Word;
podaje najwyższy dostępny numer koloru
GetMaxMode: Integer;
podaje najwyższy dostępny tryb graficzny
GetMaxX: Integer;
podaje maksymalną wartość współrzędnej X na ekranie
GetMaxY: Integer;
podaje maksymalną wartość współrzędnej Y na ekranie
GetModeName (ModeNumber: Integer): string;
podaje nazwę trybu graficznego
GetModeRange (GraphDriver:Integer; var LoMode, HiMode:Integer);
podaje zakres dostępnych trybów graficznych
GetPalette (var Palette: PaletteType);
podaje bieżącą paletę kolorów
GetPaletteSize: Integer;
podaje wielkość palety kolorów
GetPixel (X,Y: Integer): Word;
podaje stan wskazanego punktu na ekranie (jaki ma kolor?)
GetTextSettings (var TextInfo: TextSettingsType);
podaje bieżące ustawienia do wprowadzania tekstu (współrzędne, kolor, czcionka itp.)
GetViewSettings (var ViewPort: ViewPortType);
podaje parametry bieżącego okna graficznego (View Port Settings)
GetX: Integer;
podaje bieżącą współrzędną X kursora graficznego (niewidocznego)
GetY: Integer;
podaje bieżącą współrzędną Y kursora graficznego (niewidocznego)
GraphDefaults;
wraca do domyślnych ustawień trybu graficznego, ustawia kursor graficzny w punkcie (0,0)
GraphErrorMsg (ErrorCode: Integer): string;
podaje komunikat o błędzie grafiki z zadanym numerem
ImageSize (x1, y1, x2, y2: Integer): Word;
wielkość rysunku
InstallUserDriver (Name: string; AutoDetectPtr: pointer): integer;
instaluje sterownik graficzny użytkownika
InstallUserFont (FontFileName: string ): Integer;
instaluje czcionki graficzne użytkownika
Line (x1, y1, x2, y2: Integer);
rysuje linię prostą
LineRel (Dx, Dy: Integer);
rysuje linię prostą relatywnie do bieżącej pozycji kursora graficznego
LineTo (X, Y: Integer);
rysuje linię od bieżącego położenia kursora do wskazanego punktu
MoveRel (Dx, Dy: Integer);
przesuwa kursor graficzny relatywnie (w stosunku do pozycji początkowej)
MoveTo (X, Y: Integer);
przesuwa kursor graficzny do wskazanego punktu
OutText (TextString: string);
wyprowadza tekst
OutTextXY (X,Y: Integer; TextString: string);
wyprowadza tekst począwszy od punktu o zadanych współrzędnych X i Y
PieSlice (X, Y: Integer; StAngle, EndAngle, Radius: Word);
rysuje wycinek wykresu kołowego
PutImage (X, Y: Integer; var BitMap; BitBlt: Word);
wstawia na ekran rysunek
PutPixel (X, Y: Integer; Pixel: Word);
zapala punkt na ekranie
Rectangle (x1, y1, x2, y2: Integer);
rysuje prostokąt
RegisterBGIDriver (driver: pointer): Integer;
rejestruje sterownik graficzny BGI
RegisterBGIFont (Font: pointer): Integer;
rejestruje czcionki dla środowiska DOS
RestoreCrtMode;
wraca do trybu tekstowego (zwykle na chwilę)
Sector (x, y: Integer; StAngle,EndAngle, XRadius, YRadius: Word);
rysuje wypełniony wycinek elipsy/okręgu
SetActivePage (Page: Word);
wybiera aktywną stronę (czyli taką, na której odbywa się rysowanie); wszystkie operacje mogą odbywać się wyłącznie w pamięci; Visual/Visible Page – strona na bieżąco odwzorowywana na ekranie
SetAllPalette (var Palette);
zmienia wszystkie kolory palety na podane
SetAspectRatio (Xasp, Yasp: Word): Word;
ustawia skalę rysunku
SetBkColor (ColorNum: Word);
ustawia kolor tła
SetColor (Color: Word);
ustawia kolor rysunku
SetFillPattern (Pattern: FillPatternType; Color: Word);
ustawia wzór “wypełniacza” wnętrza figur i regionów
SetFillStyle (Pattern: Word; Color: Word);
ustawia rodzaj „wypełniacza”
SetGraphBufSize (BufSize: Word);
ustawia wielkość bufora pamięci dla grafiki
SetGraphMode (Mode: Integer);

włącza tryb graficzny

SetLineStyle (LineStyle: Word; Pattern: Word; Thickness: Word);
ustawia rodzaj linii (ciągła, przerywana, gruba itp.)
SetPalette (ColorNum: Word; Color: Shortint);
ustawia stosowaną paletę barw
SetRGBPalette (ColorNum, RedValue, GreenValue, BlueValue: Integer);
ustawia paletę trójskładnikową (R=Red, G=Green, B=Blue)
SetTextJustify (Horiz, Vert: Word);
ustawia sposób wyrównywania tekstu
SetTextStyle (Font, Direction: Word; CharSize: Word);
ustawia styl tekstu
SetUserCharSize (MultX, DivX, MultY, DivY: Word);
ustawia wielkość czcionek użytkownika
SetViewPort (x1, y1, x2, y2: Integer; Clip: Boolean);
ustawia okno graficzne na ekranie
SetVisualPage (Page: Word);
wybiera stronicę pamięci karty widoczną na ekranie
SetWriteMode (WriteMode: Integer);
ustawia tryb „nadrysowywania” na poprzedni rysunek
TextHight (TextString: string): Word;
ustawia wysokość tekstu
TextWidth (TextString: string): Word;
ustawia szerokość tekstu

Zamknięcie trybu graficznego

CloseGraph;
zamyka tryb graficzny (powrót do trybu tekstowego)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License