In

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy dany znak jest więlką literą, możemy zastosować wyrażenie warunkowe

Read(znak);
if (znak>='A') and (znak<='Z') then

Jednak ten sam cel można osiągnąć z znacznie prostszy sposób:

if znak in ['A'..'Z'] then

Wyrażenie to tłumaczy się samo, jest to w zasadzie zdanie w języku angielskim:
jeśli znak znajduje się w (in) zborze liter ['A'..'Z'], to..

Podobne strony

Podobne Strony
Add a New Comment
Table of Contents
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License