Lista Jednokierunkowa Obiektowa
type

PElement = ^TElement;
TElement = record
  value:longint;
  next:PElement;
end;

THeader = record
  head,tail:PElement;
end;

TLista = object
private
  header:THeader;
public
  constructor Create;
  destructor Free;
  procedure Dodaj(value:longint);
  function Usun:boolean;
  procedure Wyswietl;
end;

var
  OLista:TLista;
  i:byte;

procedure TLista.Dodaj(value:longint);
var el:PElement;
begin
  new(el);
  el^.value:=value;
  el^.next:=nil;
  if header.head=nil then begin
   header.head:=el;
   header.tail:=el;
  end else begin
   header.tail^.next:=el;
   header.tail:=el;
  end;
end;

function TLista.Usun:boolean;
var el:PElement;
begin
  if header.head<>nil then begin
   if header.head<>header.tail then begin
     dispose(header.head);
     header.head:=nil;
     header.tail:=nil;
   end else begin
     el:=header.head;
     while el^.next<>header.tail do el:=el^.next;
     dispose(el^.next);
     header.tail:=el
   end;
   Usun:=true;
  end else Usun:=false;
end;

constructor TLista.Create;
begin
  header.head:=nil;
  header.tail:=nil;
end;

destructor TLista.Free;
begin
  while Usun do;
end;

procedure Tlista.Wyswietl;
var el:PElement;
begin
  el:=header.head;
  while el<>nil do begin
   writeln (el^.value);
   el:=el^.next;
  end;
end;

BEGIN
  for i:=1 to 5 do OLista.Dodaj(i);
  OLista.Wyswietl;
  OLista.Usun;
  OLista.Usun;
  OLista.Wyswietl;
  while OLista.Usun do;
  OLista.Wyswietl;
  Writeln('Nacisnij Enter by kontynuowac');
  readln;
END.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License