NWD

Program wyszukujący dla dwóch podanych liczb największy wspólny dzielnik.

uses crt;
var a,b,n:byte;
   begin
     clrscr;
     write('Podaj pierwsza liczbe ');
     readln(a);
     write('Podaj druga liczbe ');
     readln(b);
     n:=a;
     while (a mod n<>0) or (b mod n<>0) do n:=n-1;
     writeln('Najwiekszy wspolny dzielnik liczb ',a,' i ',b,' to ',n:0);
     readln;
   end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License