Operatory

Operatory konstrukcje językowa jedno-, bądź wieloargumentowa zwracającą wartość.

Priorytety operatorów

Priorytet Rodziaj Operatory
1 (najwyższy) jednoargumentowe +, -, @, not
2 multiplikatywne *, /, div, mod, and, shl, shr, as
3 addytywne +, –, or, xor
4 (najniższy) relacyjne =, <>, <, >, <=, >=, in, is

Kompilator obliczając wartość danego wyrażenia oblicza jego poszczególne części zgodnie z poniższą kolejnością:

  • najwyższy priorytet mają wyrażenia "zagnieżdżone" w największej liczbie nawiasów, potem:
  • negacja
  • operatory multiplikatywne
  • operatory addytywne
  • relacje

Przy kodowaniu należy zwracać uwagę na fakt, iż relacje mają najniższy priorytet. Niektóre zapisy matematyczne zakodowane do treści programu bez użycia nawiasu będą traciły zupełnie sens. Przy zapisywaniu relacji posługuje się nawiasami.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License