Podmiana Palety

Wycinanie palety

program pal;
uses crt;
var 
  zero,red,green,blue:char;
  x:byte;
  src,trg:text;
begin
  if paramcount<>2 then halt(1);
  assign(src,paramstr(1));
  assign(trg,paramstr(2));
  reset(src);
  rewrite(trg);
  for x:=0 to 53 do read(src,zero);
  for x:=0 to 255 do begin
   read(src,blue,green,red,zero);
   writeln(trg,'db ',ord(red) shr 2,',',ord(green) shr 2,',',ord(blue) shr 2);
  end;
  close(src);
  close(trg);
end.

Ustawianie palety

procedure paleta
asm
  mov cx,256*3 ; {ustawia 256 kolorów}
  mov dx,3c8h
  mov al,0   ; {zacznij od zera}
  out dx,al
  inc dx
  rep outsb  ;{wysyłaj dane do portu}
end;

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License