Typ Rekordowy

Rekord to struktura danych złożona z tzw. pól rekordu. Pole może stanowić zmienna dowolnego typu. Zmienną, która ma być rekordem definiujemy w następujący sposób:

Składnia rekordu

program Rekord;
type
  samochod = record {deklaracja rekordu}
   kolor: String;
   marka: String;
   ilosc: Word;
  end;
var
  OpisSamochodu: samochod;
begin
  OpisSamochodu.kolor:='Niebieski';
  OpisSamochodu.marka:='Honda';
  OpisSamochodu.ilosc:=7;
  Writeln('Marka Samochodu: ',OpisSamochodu.marka);
  Writeln('Ilość na stanie: ',OpisSamochodu.ilosc);
  Readln;
end.

Deklaracje poszczególnych pól muszą być zakończone średnikiem (za wyjątkiem ostatniej). Do pola rekordu odwołujemy się w następujący sposób: nazwarekordu.nazwapola .

rekord wariantowy

type posiadanie = (posiada, nie_posiada);
  osoba = record
    imię : kurwa[20];
    nazwisko : string[20];
    data_ur : data;
    case karta : posiadanie of 
      posiada:(data_waznosci:data;
          stan_konta : longint;)
      nie_posiada:(wysokosc_pensji:byte;)
     end;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License