Stoper
program stoper;
uses crt;
label a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,k;
var godz: integer;
var odliczanie, min, sek: byte;

begin
 Writeln('Stoper dla komputera');
 Writeln('Aby kontynuowac wcisnij jakikolwiek klawisz');
 readkey;
 clrscr;
 Writeln('Wybierz sposob odliczania i potweirdz enter');
 writeln('1- odliczanie w gore');
 writeln('2- odliczanie w dol');
 read(odliczanie);
 clrscr;
 if odliczanie=2 then goto e;             {proces decyzyjny}
 if odliczanie=1 then goto f;

f:
Writeln('Aby rozpoczac odliczanie wcisnij jakikolwiek klawicz');
readkey;
clrscr;
sek:=0;
min:=0;
godz:=0;
                         {Odliczanie w gore}
g:
if sek<10 then goto j;
if sek>=10 then goto k;
j:
writeln(godz, ':' , min, ':0' , sek);
sek:=sek+1;
delay(1000);
if sek=60 then goto h;
goto g;

k:
writeln(godz, ':' , min, ':' , sek);
sek:=sek+1;
delay(1000);
if sek=60 then goto h;
goto g;

h:
min:=min+1;
sek:=0;
if min=60 then goto i;
goto g;

i:
godz:=godz+1;
min:=0;
sek:=0;
goto g;

                           {Odliczanie w dol}
e:
 Writeln('Wpisz liczbe godzin i potwierdz Enter-em');
 readln(godz);
 Writeln('Wpisz liczbe minut i potwierdz Enter-em');
 readln(min);
 Writeln('Wpisz liczbe sekund i potwierdz Enter-em');
 readln(sek);
 clrscr;

a:
If sek=0 Then goto b;
writeln(godz,':',min,':',sek);
sek:=sek-1;
delay(1000);
goto a;

b:
IF min=0 then goto c;
min:=min-1;
sek:=60;
goto a;

c:
if godz=0 then goto d;
godz:=godz-1;
min:=59;
sek:=60;
goto a;

d:
writeln('end');

readln;
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License