Instrukcja wiążąca

Standardowo odwołania do pól rekordów lub pól i metod obiektu realizowane są za pomocą nazw kwalifikowanych tworzonych przy pomocy odpowiednich desygnatorów pól.

Przykład w języku Pascal:

 type
  tadres = record
   ulica : string[50];
   miasto : string[30]
  end;
  tosoba = record
   imie : string[20];
   nazwisko : string[30];
   adres : tadres
  end;
 var osoba : tosoba;

Odwołania do pól zmiennej osoba mają postać:

 osoba.imie:='Jan';
 osoba.nazwisko:='Kowalski';
 osoba.adres.ulica:='ul. Nowa 10/10';
 osoba.adres.miasto:='Wroclaw';

Takie odwołania do pól określonego rekordu w grupie instrukcji zaciemniają czytelność kodu źródłowego i utrudniają jego pisanie. W celu uproszczenia kodu wprowadzono instrukcję wiążącą.

Przykład w języku Pascal:

 { zastosowanie instrukcji wazacej }
 with osoba.adres do
  begin
   ulica:='ul. Nowa 10/10';
   miasto:='Wroclaw'
  end;

Działanie instrukcji wiążącej polega na powiązaniu niezdefiniowanych identyfikatorów ulica i miasto z rekordem wskazanym w nagłówku instrukcji wiążącej i w efekcie przypisanie polom tego rekordu (niewskazanego jawnie w instrukcji przypisania) odpowiednich wartości. Z powyższego wynika jasno, że choć powyższa konstrukcja nazwana została i zdefiniowana w językach jako "instrukcja", tak naprawdę nie jest instrukcją (nie generuje żadnego dodatkowego kodu wynikowego), lecz jest dyrektywą dla kompilatora, ułatwiającą pisanie kodu źródłowego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License