QuickSort

Kod szybkiego sortowania tablicy w Pascalu (z randomizowanym wyborem elementu dzielącego, lecz bez pozostałych usprawnień).

procedure qsortdiv(var tab:array of longint;left,right:longint);
var i,j,x,temp:longint;
begin
  i:=left;
  j:=right;
  x:=tab[(left+right) div 2]; {element środkowy jest elementem osiowym}
  repeat
   while tab[i]<x do inc(i);
   while tab[j]>x do dec(j);
   if i<=j then begin
     temp:=tab[i];
     tab[i]:=tab[j];
     inc(i);
     tab[j]:=temp;
     dec(j);
   end;
  until i>j;
  if left<j then qsortdiv(tab,left,j);
  if i<right then qsortdiv(tab,i,right);
end;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License