Ruchoma Gwiazdka
program ruch;
uses Crt;
var
 x,y : Integer;
 kierunek : Char;
begin
 ClrScr;
 x:=10;
 y:=10;
 repeat
  TextColor(WHITE);
  GotoXY(X,Y);
  Write('*');
  kierunek:=ReadKey;
  if kierunek=#0 then begin
   kierunek:=ReadKey;
   TextColor(BLACK);
   GotoXY(x,y);
   Write('*');
   if(kierunek=#75)AND(x>1)
   then x:=x-1
   else if(kierunek=#77)AND(x<79)
   then x:=x+1
   else if(kierunek=#72)AND(y>1)
   then y:=y-1
   else if(kierunek=#80)AND(y<25)
   then y:=y+1;
  end;
 until kierunek=#27;
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License