Silnia

Program oblicza silnię dowolnej liczby naturalnej n (w praktyce dowolność ta ograniczona jest zakresem danych typu integer).

Pascal

program silnia;
uses crt;
var a:byte;
    function silnia(n:byte):longint;
        begin
        if n=0 then silnia:=1
        else silnia:=silnia(n-1)*n;
        end;
    begin
        clrscr;
        write('Podaj liczbe: ');
        readln(a);
        silnia(a);
        write('Silnia tej liczby to ',silnia(a));
        readln;
    end.

Język asemblera maszyny W

      inix 
      pob n
      ład l
      som błąd
      pob st1
      dns
      pob l

pyntla: ode st1
      som zero
      ład t
      pob l
      dns
      sdp mno
      pob t
      ład l
      sob pyntla

zero : pzs
ład wynik
      sob koniec

błąd: pob st0
     ład wynik
     sob koniec

koniec : stop
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License