Sortowanie Babelkowe
program sortowanie_babelkowe;
var
 i,n,b,c:integer;
 tab:array[1..30] of integer;
 pomoc:integer;

begin
 writeln('Podaj ilość liczb');
 readln(n);
 writeln('Podawaj kolejno liczby');
 for i:=1 to n do 
  readln(tab[i]);

 b:=0;
 c:=1;
 while c>0 do
 begin
  inc(b);
  c:=0;
  for i:=1 to n-b do 
  begin
   if tab[i] > tab[i+1] then 
   begin
    pomoc:=tab[i+1];
    tab[i+1]:=tab[i];
    tab[i]:=pomoc;
    inc(c);
   end;
  end;
 end;
 for i:=1 to n do
  write(tab[i],', ');
 readln;
end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License