Sortowanie Przez Kopcowanie
const SIZE = 20000;
type TFeld = array[1..SIZE] of integer;

procedure heapsort(var f:TFeld);

  procedure genheap(var f:TFeld);       
  var i,j,max,temp:integer;
  begin
    for i := SIZE div 2 downto 2 do begin  
      j:=i;
      while j <= SIZE div 2 do begin
        max := j * 2 + 1;        e }
        if max > SIZE then dec(max)
        else if f[max-1] > f[max] then dec(max);
        if f[j] < f[max] then begin   
          temp := f[j];
          f[j] := f[max];
          f[max] := temp;
        end;
        j := max;
      end;
    end;
  end;

  function popmax(var f:TFeld;heapsize:integer):integer;
  var i,max,temp:integer;
  begin
    popmax := f[1];
    f[1] := f[heapsize];
    i := 1;
    while i <= (heapsize div 2) do begin 
      max := i * 2 + 1;       }
      if max > heapsize then dec(max)
      else if f[max-1] > f[max] then dec(max);
      if f[i] < f[max] then begin   
        temp := f[i];
        f[i] := f[max];
        f[max] := temp;
      end;
      i := max;
    end;
  end;
  var i:integer;
begin
  genheap(f);
  for i:=SIZE downto 1 do f[i] := popmax(f,i);
end;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License