Sortowanie Przez Scalanie
const
  pocz=0;
  kon=255;

var
  tab,ptab:array[pocz..kon]of longint;
  i:longint;

procedure MergeSort(var tab,ptab:array of longint;left,right:longint);
var m,i,i1,i2,i3:longint;
begin
  if left<right then begin
   m:=(left+right) div 2;
   MergeSort(tab,ptab,left,m);
   MergeSort(tab,ptab,m+1,right);
   i1:=left;
   i2:=m+1;
   i3:=0;
   while (i1<=m)and(i2<=right) do
   if tab[i1]<tab[i2] then begin
     ptab[i3]:=tab[i1];
     inc(i3);
     inc(i1);
   end else begin
     ptab[i3]:=tab[i2];
     inc(i3);
     inc(i2);
   end;
   while i1<=m do begin
     ptab[i3]:=tab[i1];
     inc(i3);
     inc(i1);
   end;
   while i2<=right do begin
     ptab[i3]:=tab[i2];
     inc(i3);
     inc(i2);
   end;
   i3:=0;
   for i:=left to right do begin
     tab[i]:=ptab[i3];
     inc(i3);
   end;
  end;
end;

BEGIN
  randomize;
  writeln('Zawartosc przed sortowaniem');
  for i:=pocz to kon do begin
   tab[i]:=random(256);
   write(tab[i],' ');
  end;
  writeln;
  MergeSort(tab,ptab,pocz,kon);
  Writeln('Zawartosc tablicy po posortowaniu');
  for i:=pocz to kon do write(tab[i],' ');
  writeln;
  writeln('Nacisnij Enter zeby kontynuowac');
  readln;
END.

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License