Sortowanie Przez Wybieranie
Sortowanie przez wybieranie
jedna z prostszych metod sortowania o złożoności O(n2). Polega na wyszukaniu elementu mającego się znaleźć na zadanej pozycji i zamianie miejscami z tym, który jest tam obecnie. Operacja jest wykonywana dla wszystkich indeksów sortowanej tablicy.

Algorytm przedstawia się następująco:

 1. wyszukaj minimalną wartość z tablicy spośród elementów od i+1 do końca tablicy.
 2. zamień wartość minimalną, z elementem na pozycji i

Gdy zamiast wartości minimalnej wybierana będzie maksymalna, wówczas tablica będzie posortowana od największego do najmniejszego elementu.

Algorytm w zaprezentowanej postaci nie jest stabilny, jednakże niewielkim kosztem można uczynić go algorytmem sortującym stabilnie. Aby tego dokonać należy jako warunek wyszukiwania minimum/maksimum zastosować nierówność nieostrą zamiast ostrej.

Kod w Pascalu

const
 n=100;
var
 i:integer;
 j:integer;
 temp,indextemp:integer;
 tab:array[1..n]of integer;
BEGIN
 randomize;
 for i:=1 to n do tab[i]:=random(n);
for i:=1 to n-1 do begin
  indextemp = i;
  temp:=tab[i];
  for j:=i to n do begin
    if tab[j]<=temp then begin
      temp := tab[j];
      indextemp := j;
    end;
  end;
  tab[indextemp]:= tab[i];
  tab[i] := temp;
end;
END.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License