Wieża hanoi
type 
  stos = 'a'..'c';
  krazki = 1..64';

var
  liczbakr : krazki;
  pocz, doc, wolny : stos;
procedure przeloz(skad,dokad : stos);
begin
  writeln(skad,'->',dokad);
end;

procedure przelozstos(ile : ksiazki; skad,dokad,roboczy : stos);
begin
  if ile = 1 then
    przeloz(skad,dokad);
  else
  begin
    przelozstos(ile-1,skad,roboczy,dokad);
    przeloz(skad,dokad);
    przelozstos(ile-1,roboczy,dokad,skad);
  end;
end;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License